Ağrı Hemşireliği
 • Hasta / ailesini ağrı ve tedavisi ile ilgili bilgilendirmek,
 • Ağrı ile mücadele etmesi gereken hastaların tedavi protolokünün takibini yapmak,
 • Ağrı polikliniğine başvuran hastaların tanı ve tedavi süreçlerini desteklemek.
Acil Servis Hemşireliği
 • Acil servise gelen hastanın tıbbi tanısı doğrultusunda hemşirelik girişimlerinin saptanıp yerine getirilmesini sağlamak. (Damar yolu açmak, NGS takmak, rektal tüp uygulamak vb.)
 • Hastanın ihtiyaçlarını belirleyerek hemşirelik bakım planı yapmak ve uygulamak.
 • Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmelerini yaparak, hekim ile işbirliği içerisinde gerekli müdahaleyi yapmak.
Acil Servis Triyaj Hemşireliği
 • Acil servise başvuran hastaların triyaj değerlendirmesini yapmak.
 • Hasta ve yakınlarının, hastanın tıbbi durumu ile ilgili sorularının cevaplandırılması için gerekli yönlendirmeyi yaparak, endişe ve korkularının giderilmesine yardımcı olmak.
Ameliyathane Hemşireliği
 • Ameliyathanede güvenlik önlemlerini almak,
 • Operasyon bölgesini işleme hazırlamak,
 • Kullanılacak ekipmanların ön kontrolünü yapmak,
 • Hekimi asiste etmek,
 • Ameliyat bitiminde gerekli sayım ve kayıtları tutmak.
Anjio Servis Hemşireliği
 • İnvaziv kardiyolojik girişimler öncesi hasta hazırlığı ve işlem sonrası hasta takibini yapmak.
 • Doktor istemi doğrultusunda tedavi ve bakım ihtiyaçlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Cerrahi Hemşireliği
 • Cerrahi girişim öncesi hasta hazırlığı, girişim sonrası hasta takibini yapmak,
 • Doktor istemi doğrultusunda tedavi ve bakım ihtiyaçlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Diyabet Hemşireliği
 • Diyabetli bireylerin bakımında görev almak, yaşam kalitesini yükseltmek için her aşamada destek olmak ve gereksinim duydukları konularda danışmanlık yapmak.
 • Diyabetli bireyin kendi kendine yönetimine destek olmak.
 • Diyabetli hastaların takibini düzenli olarak yapmak, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri vermek.
Endoskopi Hemşireliği
 • Endoskopi öncesinde hasta / ekipman hazırlığı , işlem sırasında ve sonrasında hasta takibi yapmak.
 • Sterilizasyon tekniklerini bilmek, uygulamak ve uyulmasını sağlamak.
 • Güvenlik önlemleri almak.
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
 • Hastanenin, Hemşirelik hizmetleri müdürlüğünün ve Enfeksiyon Kontrol Komitesinin felsefesi, hedefleri ve standartları doğrultusunda çalışmak.
 • Spesifik hastane enfeksiyon risk faktörlerini belirlemek ve rapor etmek.
 • Hastanede meydana gelen kesici delici aletler ile yaralanma ve bulaş kazalarını takip etmek, koruyucu önlemleri alabilmek için enfeksiyon hekimi ile iletişimi sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek.
Girişimsel Kardiyoloji Hemşireliği
 • İnvaziv kardiyolojik girişimler öncesi ekipman hazırlığı, işlem sırasında hasta takibi yapmak.
 • İşlem sırasında doktoru asiste etmek.
 • İşlem sonrası hastanın güvenli transferini sağlamak.
Hematoloji Hemşireliği
 • Yapılacak tedavinin türüne göre tedavi öncesi bireyi değerlendirmek. Normalden sapma durumlarında doktoruna bilgi vermek.
 • Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo kaybı, toksisite, ilaçların yan etkisi vb.) yönünden hastayı değerlendirmek.
 • Kemoterapi alması planlanan hastanın kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) değerlendirmek,
 • Güvenlik önlemlerine dikkat ederek, protokol doğrultusunda hastanın tedavisini uygulamak,
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • Hasta/ailesinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak.
Hemodiyaliz Hemşireliği
 • Hemodiyaliz ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
 • Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını desteklemek.
 • İşlem öncesi cihaz/malzeme hazırlığı yapmak.
 • Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriş yolunu değerlendirmek.
 • İşlem boyunca hastayı yakın takip etmek, anormal durumları erken farkederek hekime bildirmek.
Tüp Bebek Hemşireliği
 • Hasta muayenelerinde hekime yardımcı olmak.
 • İşlem için hasta/ekipman hazırlığını yapmak.
 • Hastanın gereksinimlerini belirleyip hemşirelik bakım planı yaparak uygulamak.
 • Kliniğe gelen hastaların kan alma / enjeksiyon uygulamalarını ve işlem sonrası hasta takibini yapmak.
İşyeri Hemşireliği
 • Çalışanların işe giriş/periyodik muayene kayıtlarını tutmak,
 • İşyerinde planlanan aralıklarla sağlık taramaları yapmak,
 • İş güvenliği kapsamında çalışan güvenliğine yönelik eğitimleri planlayarak sunmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Hastanın takibini yapmak. Normal dışı durumları hekime bildirmek.
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
 • Yatan hastaların işlem öncesi ve sonrası hazırlığı / takibini yapmak,
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • Ana çocuk sağlığının korunup geliştirilmesinde anneye eğitim ve danışmanlık yapar.
Kardiyovasküler Cerrahi Servis Hemşireliği
 • Ameliyat için ön hazırlık yapmak,
 • Yoğun bakım sonrası hastayı yakın takip etmek, normal dışı durumları hekime bildirmek,
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği
 • KVC ameliyatı sonrası hastanın yakın takibini yapmak,
 • Yaşamı tehdit edici problemleri erken farkederek hekimi bilgilendirmek,
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak , uygulamak ve değerlendirmek,
 • Hastaları monitörize ve yakın takip etmek,
 • Ventilatörlü hasta takibi yapmak,
 • Kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak.
Kemoterapi Hemşireliği
 • Tedavi öncesi bireyi değerlendirmek. Normalden sapma durumlarında doktoruna bilgi vermek.
 • Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo kaybı, toksisite, ilaçların yan etkisi vb.) yönünden hastayı değerlendirmek.
 • Kemoterapi alması planlanan hastanın kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) değerlendirmek,
 • Güvenlik önlemlerine dikkat ederek, protokol doğrultusunda tedaviyi hazırlamak, uygulamak ve kayıt altına almak.
Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Hastayı monitörize ve yakın takip etmek.
 • Yaşamı tehdit edici problemleri erken farkederek hekimi bilgilendirmek,
 • Cerrahi girişim gereken durumda hastayı hazırlamak, ameliyathaneye giderken ve gelirken hastaya eşlik etmek.
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
KİT Hemşireliği
 • KİT işlem öncesi ve sonrası hasta hazırlığı, takibi, tedavi ve eğitimi sürecinde aktif rol almak.
 • Hastanın kök hücre nakline hazırlık aşamasını organize etmek. ( gerekli testler, konsültasyonlar, kateterlerin takılması ve gerekli ilaç/malzeme sağlanması gibi).
 • Otolog nakil yapılacaksa aferez ünitesi ile, kemik iliği toplanacak ise ameliyathane ile iletişim kurarak uygulamalar için gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
 • Alınan kemik iliğinin hastaya verilene dek uygun şekilde naklini ve temiz koşullarda saklanmasını sağlamak.
 • Toplanan kök hücrelerin uygun koşullarda taşınması ve verilmesinde rol almak.
 • Kök hücre transplantasyonu sürecinde hastayı yakın takip etmek.
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • Transplantasyon sonrası hastanın düzenli kontrollerine ilişkin eğitim yapmak.
 Eğitim ve Gelişim Hemşireliği
 • Hemşirelik hizmetleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek, yaşanan yeniliklerle ilgili öneriler geliştirmek,
 • Çalışanların eğitim ihtiyacını saptamak- eğitimleri planlamak-duyurusunu yapmak ve eğitimi sunmak,
 • Kliniklerde hastalara verilen hemşirelik bakımını değerlendirerek,hemşirelik kayıtlarını gözden geçirmek ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri organize etmek,
 • Yeni başlayan hemşirelerin mesleki alanda gelişim sürecinde danışmanlık rolü üstlenmek,
 • Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
Onkoloji Hemşireliği
 • Yapılacak tedavinin türüne göre tedavi öncesi bireyi değerlendirmek. Normalden sapma durumlarında doktoruna bilgi vermek.
 • Kemoterapi uygulamadan önce ilaç almayı engelleyecek durumlar (infeksiyon, kilo kaybı, toksisite, ilaçların yan etkisi vb.) yönünden hastayı değerlendirmek.
 • Kemoterapi alması planlanan hastanın kemoterapi protokolünün uygunluğunu (doz, ilaç veriliş yolu, tedavi şeması vb.) değerlendirmek,
 • Güvenlik önlemlerine dikkat ederek, protokol doğrultusunda hastanın tedavisini uygulamak,
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • Hasta/ailesinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak.
Organ Nakli Servis Hemşireliği
 • Nakil öncesi hasta hazırlığı, nakil sonrası hastanın yakın takibini yapmak.
 • Normal dışı durumları erken farkederek hekimi bilgilendirmek.
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Ortopedi Hemşireliği
 • Yapılacak işlem için ön hazırlık yapmak,
 • İşlem sonrası hastanın yakın takibini yapmak.
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Pediatri Hemşireliği
 • Ailenin eğitim ihtiyaçlarını saptayarak sağlığı koruma ve geliştirme amacıyla rehberlik etmek.
 • Çocuğun bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlanmak, uygulamak ve değerlendirmek. Bakımın her aşamasına aileyi dahil etmek.
 • Hastalık sürecini objektif (ateş, kan basıncı ve solunum düzeyi, laboratuar bulguları) ve subjektif veriler doğrultusunda değerlendirerek, anormal durumları hekime bildirmek.
Poliklinik Hemşiresi
 • Hastadan istenen tetkiklerin doğru ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak. (Ekg çekmek, tahlil için kan almak, SFT yapmak vb.)
Reanimasyon Hemşireliği
 • Karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaları tanılamak,
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak , uygulamak ve değerlendirmek,
 • Hastaları monitörize ve yakın takip etmek, normal dışı durumları erken farketmek ve hekimi bilgilendirmek,
 • Ventilatörlü hasta takibi yapmak,
 • Kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak,
 • Hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak,
 • Koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamak.
Sterilizasyon Hemşireliği
 • Tüm birimlerden gönderilen kirli malzemeleri teslim almak ve tekrar işlemden geçirmek.
 • Tekstil alanında çamaşırhane ile işbirliği içerisinde kompreslerin teminini, katlanmasını ve raf düzenini sağlamak.
 • İhtiyaç halinde steril malzeme teminine yardımcı olmak.
Üroloji Hemşireliği
 • Yapılacak işlem için ön hazırlık yapmak, işlem sonrası hastanın takibini yaparak normal dışı durumları hekime bildirmek.
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Yenidoğanın değerlendirmesini yapmak,
 • Hastaları monitörize ve yakın takip etmek, uygunsuz durumları erken farketmek ve hekimi bilgilendirmek,
 • Vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Yeterli beslenmelerini sağlamak için hekimle işbirliği yapmak.
 • Bakım ihtiyaçlarını saptamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • Yenidoğan ve ailesini, taburculuğa ve evde bakıma hazırlamak. Yenidoğanın davranışlarını anlayabilmesi için anneye rehberlik yapmak.